• Zarządzenie nr 7/2023/2024

   • ZARZĄDZENIE nr 7/2023/2024

    Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach

    z dnia 28 września 2023 r.

    Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211)

    po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego

    zarządzam, co następuje:

    § 1

    Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/24 będą:

    – 29 i 30 kwietnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek) – dni przed świętami
    – 2 maja 2024 r. (czwartek) – dzień między świętami
    – 14, 15, 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) – dni egzaminów ósmoklasisty
    – 17 maja 2024 r. (piątek) – dzień po egzaminach
    – 31 maja 2024 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele

    § 2

    Zobowiązuję wychowawców do przekazania informacji uczniom i ich rodzicom. Informację należy także zamieścić na stronie internetowej szkoły (osoby odpowiedzialne za stronę internetową).

    § 3

    Zarządzenie wchodzi w życie 30 września 2023 r.